Harmonogramowanie produkcji – czym jest? Dlaczego pomoże zwiększyć wydajność

harmonogramowanie produkcji

Jednym ze sposobów na zwiększenie wydajności pracy jest harmonogramowanie produkcji. Narzędzie to pozwala na optymalizację procesów, zmniejszenie przestojów oraz redukcję kosztów. W nowoczesnych zakładach harmonogramowanie zadań odbywa się przy użyciu zintegrowanych systemów zarządzania produkcją klasy ERP.

Harmonogramowanie produkcji – na czym polega?

Harmonogramowanie produkcji polega na przydzieleniu określonych zasobów do konkretnych zleceń produkcyjnych. Służy do alokacji materiałów, półproduktów, maszyn lub urządzeń, a także planowania zasobów ludzkich i procesów. Celem harmonogramowania jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Pozwala na dzielenie zleceń na mniejsze partie produkcyjne. Należy przy tym pamiętać, aby dla każdej serii został przypisany termin rozpoczęcia i zakończenia produkcji na poszczególnych maszynach.

Harmonogramowanie ułatwia kontrolowanie, optymalizowanie procesów i zarządzanie cyklem produkcyjnym. Przyczynia się także do redukcji kosztów w przedsiębiorstwie i zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Harmonogramowanie a planowanie produkcji – różnice

Czasami pojęcia harmonogramowanie i planowanie produkcji stosowane są zamiennie. Jest to oczywiście błąd, ponieważ każda z tych definicji ma inne znaczenie. Planowanie określa przede wszystkim co, kiedy i w jakich ilościach ma zostać wykonane przy dostępnych zasobach. Planiści nie przywiązują dużej wagi do szczegółów, skupiając się przede wszystkim na średnio- i długoterminowych celach.

Natomiast harmonogramowanie dotyczy przede wszystkim metod i najlepszego sposobu wykorzystania dostępnych zasobów. Polega na określeniu partii produkcyjnej i przypisaniu jej do konkretnej maszyny. Podczas harmonogramowania należy również uwzględnić wiele czynników, w tym między innymi skutki zmian w produkcji, przerwy, awarie maszyn czy opóźnienia dostaw.

Cztery etapy harmonogramowania produkcji

Harmonogramowanie to ciągły proces, który można podzielić na cztery etapy.

  1. Planowanie – polega na określeniu, jaka ilość towaru ma zostać wyprodukowana w danym momencie. Uwzględnia się przy tym przede wszystkim dostępne zasoby, moce przerobowe, a także kwestie organizacyjne i ekonomiczne. Założenia planistyczne podlegają ciągłej kontroli pod kątem realizacji podjętych zadań.
  2. Opracowanie marszruty produkcyjnej, która wyznacza kolejność działań niezbędnych do wytworzenia produktu lub wariantu produktu. Dla każdej operacji marszruta określa wymagane zasoby operacyjne, a także czas potrzebny na przygotowanie maszyny do obróbki i wykonanie operacji. Marszruta produkcyjna występuje w kilku wariantach – może być prosta, równoległa lub sieciowa. Tworzona jest dla wielu produktów lub tylko jednego wyrobu. Można również przygotować kilka marszrut dla tego samego produktu.
  3. Stworzenie szczegółowego harmonogramu w oparciu o dostępne zasoby. Na tym etapie powstaje receptura produktu, dzięki której wiadomo jakie materiały i środki zostaną użyte w procesie produkcji. Harmonogram informuje również, co ma być robione, kiedy i w jakich ilościach. Uporządkowuje również kolejność wykonania operacji wraz z przypisaniem ich do konkretnych maszyn.
  4. Realizacja, czyli wykonanie planu produkcyjnego zgodnie z opracowanym harmonogramem. Jeśli wszystkie wcześniejsze etapy zostały dobrze przygotowane, proces produkcji powinien przebiegać bez większych zakłóceń. Pewnych sytuacji nie da się jednak całkowicie przewidzieć, dlatego dopuszczalne są niewielkie odstępstwa i modyfikacje harmonogramów.

Typy harmonogramowania produkcji

Wyróżnić można dwa główne typy harmonogramowania: ogólne i szczegółowe. Jak wskazuje na to nazwa, pierwsze z nich polega na bardziej ramowym przypisaniu zasobów do poszczególnych zadań produkcyjnych. Koncentruje się na alokacji środków w dłuższym horyzoncie czasowym.

Z kolei harmonogramowanie szczegółowe to już precyzyjne zaplanowanie konkretnych zleceń produkcyjnych. Określa, co ma być wykonane, na jakich maszynach i kiedy, w oparciu o dostępne zasoby. Harmonogramowanie szczegółowe skupia się na bieżącej produkcji i szybkim reagowaniu w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Zarządzanie procesem produkcji w MS Dynamics 365 Business Central

W dobie globalizacji firmy mają dostęp do różnych technologii oraz materiałów, które często są dostarczane z odległych zakątków świata. Przedsiębiorstwa współpracują przeważnie z wieloma kontrahentami i muszą się liczyć ze zmiennością warunków rynkowych.

Trudno więc sobie wyobrazić zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw bez nowoczesnych narzędzi informatycznych. W celu usprawnienia procesów w firmie warto wdrożyć system zarządzania produkcją MS Dynamics 365 Business Central. Jest to program ERP, przy pomocy którego można tworzyć harmonogramy, marszruty produkcyjne i wiele innych przydatnych narzędzi.

Moduł Produkcja w MS Dynamics 365 Business Central składa się z następujących elementów:

  • projektowanie produktu,
  • zdolności produkcyjne,
  • planowanie,
  • zlecenia produkcyjne,
  • koszty.

Dzięki dostępnym funkcjom można efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, co prowadzi do zwiększenia wydajności i optymalizacji procesów produkcyjnych. Moduł zapewnia również szczegółowy wgląd do informacji na każdym etapie produkcji. Ułatwia proces planowania i dokonywanie ewentualnych korekt w harmonogramach.

Moduł Produkcja można bez problemu łączyć z innymi modułami MS Dynamics 365 Business Central. Zaletą systemu ERP jest bowiem skalowalność, dlatego można go dostosować do konkretnych wymagań przedsiębiorstwa.

Certyfikowanym przedstawicielem Microsoft jest firma NMI ERP, której wykwalifikowani konsultanci zajmują się wdrażaniem programów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Każda implementacja zaczyna się od przeanalizowania potrzeb przedsiębiorstwa i przygotowania wstępnego projektu. Konsultanci biorą pod uwagę między innymi wielkość zakładu, rodzaj działalności czy obroty firmy.

System zarządzania produkcją ERP zawsze jest dostosowywany do wymagań klienta. Pozwala na bardziej efektywne zarządzanie produkcją i obniżenie kosztów. Jest prosty w obsłudze i posiada wiele przydatnych funkcji.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe