ZMIANY W VAT OD 01.07.2021

1. Pakiet e-commerce

Pakiet e-commerce dotyczyć będzie firm, które prowadzą transgraniczną sprzedaż przez internet. Pakiet e-commerce ma za zadanie zrealizować trzy zasadnicze cele:

- pierwszym z nich jest wprowadzenie bardziej sprawiedliwych zasad podatkowych, które zerwą z nierównym traktowaniem transakcji transgranicznych wewnątrz Unii oraz transakcji z państwami trzecimi, gdyż stawka podatku za każdym razem będzie naliczana zgodnie z zasadami kraju konsumenta.

- drugim celem jest wdrożenie zasad, które uproszczą działalność e-sklepów dzięki koncepcji One Stop Shop.

- po trzecie celem reformy jest walka z oszustwami związanymi z podatkiem VAT.

Obecnie przedsiębiorstwa internetowe są zobowiązane do rejestracji dla celów podatku VAT w każdym kraju UE, w którym chciały rozpocząć sprzedaż. Wkrótce będą mogły elektronicznie deklarować i płacić podatek VAT od całej sprzedaży wewnątrzunijnej w swoim kraju, w swoim języku i w ramach jednej deklaracji kwartalnej. Podatek będzie można rozliczyć za pośrednictwem nowego punktu kompleksowej obsługi VAT, czyli One Stop Shop OSS.

Z kolei Import One Stop Shop IOSS ułatwi pobieranie, deklarowanie i płatność podatku VAT sprzedawcom, którzy dostarczają towary spoza UE klientom w UE. Dzięki temu to nie klient będzie musiał płacić VAT od importu w momencie dostarczenia mu towaru, tylko przedsiębiorca zapłaci go bezpośrednio wybranym przez siebie organom podatkowym.

2. Zmiany w JPK V7:

 • Faktury uproszczone

Zmiana zasad ewidencjonowania paragonów z NIP do kwoty 450 zł, uznawanych za faktury uproszczone. Z projektowanych przepisów rozporządzenia MF wynika, że od 1 lipca obowiązkowe będzie wykazywanie faktur uproszczonych w sposób zbiorczy. Paragony uznawane za faktury uproszczone nie będą osobno wykazywane w JPK V7. Podlegać powinny ewidencjonowaniu na podstawie zbiorczego raportu okresowego z kasy rejestrującej, który podlega oznaczeniu “RO”.

Wyłącznie faktury o wartości ponad 450 zł oraz faktury konsumenckie będą dokumentowane w JPK V7 osobno z oznaczeniem FP.

 • Oznaczenie ulgi na złe długi w VAT (art. 89a ust. 1 i 4)

Plik w części ewidencyjnej po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe długi będzie musiał dodatkowo zawierać informację w odniesieniu do każdej faktury objętej ulgą:

 • termin płatności lub
 • datę dokonania zapłaty.

Po stronie nabywcy, który zobowiązany jest do doliczenia VAT, nie ma obowiązku wykazywania tych informacji.

 • Dokument WEW zbiorczy na bilety za autostradę oraz za przewóz środkami komunikacji publicznej

Po stronie sprzedaży nie będzie obowiązku dokumentowania każdej pojedynczej czynności w zakresie transakcji:

 • wynikających z faktur za przejazd autostradą płatną lub
 • wynikających z faktur za przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem, że nie zostały ujęte w ewidencji poprzez raport okresowy z kasy fiskalnej,
 • nieudokumentowanych fakturami,
 • nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie kasy fiskalnej.

Transakcje takie wykazywane są w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Transakcja powinna być wówczas oznaczona symbolem WEW.

 • Brak oznaczenia MPP

Oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy zarówno w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo. Oznacza to, że nadal w przypadku sprzedaży obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności” dla transakcji powyżej 15.000 zł na towarach/usługach z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Sprzedawca poza oznaczeniem na fakturze nie musi (a nawet nie będzie miał takiej możliwości) tych transakcji opisywać procedurą MPP w pliku JPK. Podobnie takiej możliwości nie będzie miał nabywca.

 • Zmiana dla oznaczenia TP

Oznaczenie TP przestanie być wymagane w przypadku powiązania nabywcy i dostawcy ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami. W pozostałym zakresie powiązań pomiędzy wykonującym transakcję a nabywcą - istnieje obowiązek oznaczenia transakcji “TP” - niezależnie od wartości transakcji.

 • Zmiany w kodach GTU

- Istotnie zmienią się poszczególne wyjaśnienia do oznaczeń GTU i procedur np. w przypadku napojów alkoholowych oznaczeniem GTU_01 będą objęte alkohole do spożycia, a nie perfumy czy płyny do spryskiwaczy samochodowych, na co wskazuje treść obecnej regulacji. Zmiany obejmą wszystkie kody GTU od 01 do 13.

- Dokumenty RO (raporty okresowe z kasy fiskalnej oraz dokumenty wewnętrzne (WEW) nie mogą być oznaczane kodami GTU. Bez znaczenia jest, czy transakcja ta w całości czy w części dotyczy towarów lub usług oznaczonych kodami GTU.

 • Likwidacja symboli „SW” i „EE”, wprowadzenia nowych oznaczeń „WSTO_EE” oraz „IED”

- Procedura EE w pliku JPK_V7

Oznaczenie EE występować będzie wyłącznie czasowo - pojawia się w części ewidencyjnej JPK na okres od lipca do grudnia 2021 r. (lub za III i IV kwartał). Stosowane jest ono do: wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W rozliczeniu czerwca 2021 r., II kwartału i okresów wcześniejszych czynności te nie podlegały raportowaniu w części ewidencyjnej JPK V7 dla wszystkich tych czynności tym symbolem.

- Od lipca 2021 r. oznaczenie SW przestaje obowiązywać.

- Oznaczenie WSTO_EE obowiązywać będzie począwszy od stycznia 2022 r. i zastąpi czasowe oznaczenie EE. Dotyczyć będzie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

- Oznaczenie IED dotyczy części ewidencyjnej pliku JPK. Jest to nowy symbol, który pojawił się w związku z obowiązywaniem pakietu e-commerce. Dotyczyć on będzie podatników dokonujących transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)
 • innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz osoby niebędącej podatnikiem.

Najczęściej będzie dotyczyć to dostaw dokonywanych na terytorium państwa członkowskiego, również odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju.

Oznaczenie IED będą musieli stosować podatnicy będący operatorami interfejsów elektronicznych, jak np.: sklepy online, którzy nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym kraju członkowskim UE, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. Dotyczy to też platform sprzedażowych, na których dokonywana jest sprzedaż towarów o niskiej wartości (do 150 euro, z krajów trzecich), które z dniem 1 lipca 2021 roku będą odpowiedzialne za pobranie podatku VAT, które nie korzystają z procedur szczególnych. W przypadku wymienionych podmiotów zostało uznane, że operator sam dokonuje nabycia i sprzedaży towarów na obszarze Polski, dlatego oznaczenie IED ma służyć bardziej celom kontrolnym.

CHANGES IN VAT FROM 01.07.2021

1. E-commerce package

The e-commerce package will apply to companies that sell cross-border online. The e-commerce package aims to achieve three main objectives:

- the first is the introduction of fairer tax rules that will break with the unequal treatment of cross-border transactions within the Union and transactions with third countries, as the tax rate will be charged each time in accordance with the rules of the consumer's country.

- the second objective is to implement rules that will simplify the activities of e-shops thanks to the one stop shop concept.

- thirdly, the aim of the reform is to combat VAT fraud.

Currently, internet companies are required to register for VAT purposes in each EU country where they wanted to start selling. They will soon be able to electronically declare and pay VAT on all intra-EU sales in their own country, in their own language and in a single quarterly declaration. The tax can be settled through the new ONE STOP SHOP OSS.

Import One Stop Shop IOSS, on the other hand, will make it easier to charge, declare and pay VAT to sellers who deliver goods from outside the EU to customers in the EU. As a result, it is not the customer who will have to pay VAT on the import when the goods are delivered to him, but the trader who pays it directly to the tax authorities of his choice.

2. Changes in JPK V7:

 • Simplified invoices

Change the rules for checking receipts from a Tax ID to $450, which are considered simplified invoices. It is clear from the proposed provisions of the MF Regulation that from 1 July it will be mandatory to show simplified invoices in an aggregated manner. Receipts considered simplified invoices will not be shown separately in JPK V7. They should be recorded on the basis of a summary interim report from the register, which is subject to the designation "RO".

Only invoices worth more than PLN 450 and consumer invoices will be documented in JPK V7 separately with fp marking.

 • Indication of the relief for bad debts in VAT (Article 89 a (1) and (4))

A file in the registration part on the part of the seller (supplier of goods and services) who decides to take advantage of the relief for bad debts will have to additionally include information for each invoice covered by the discount:

 • due date or
 • the date of payment.

The purchaser, who is required to add VAT, is not obliged to provide this information.

 • ECW document for motorway tickets and for the carriage of public transport

On the sales side, you will not be required to document each individual transaction activity:

 • resulting from toll motorway invoices or toll motorways
 • arising from toll invoices issued in the form of a single ticket by taxable persons entitled to provide passenger transport services: rolling stock, rolling stock, seagoing vessels, means of transport for inland and coastal transport, ferries, aircraft and helicopters, provided that they are not entered in the register by means of an interim report from the cash register,
 • undoubled invoices,
 • not covered by the obligation to keep sales records in the form of a cash register.

Such transactions shall be shown in aggregate amounts broken down by tax rate and by tax-exempt sale. The transaction should then be marked with a WEW symbol.

 • No MPP designation

The IRP designation will not be present in the registration part on both the seller's side and the buyer's side, both in the case of a split payment voluntarily and compulsorily. This means that it is still mandatory for sales to issue an invoice with the description "split payment method" for transactions over PLN 15,000 on goods/services in Annex 15 to the VAT Act. In addition to the marking on the invoice, the seller does not need (or will not have the opportunity to) describe these transactions in the MPP procedure in the JPK file. Similarly, the buyer will not have this possibility.

 • Change for TP designation

The designation TP will no longer be required if the buyer and supplier are associated with the State Treasury or local government units or their associations. For the remainth of the relationship between the executing transaction and the buyer - there is an obligation to mark the transaction "TP" - regardless of the value of the transaction.

 • Changes to GTU codes

- The individual explanations for GTU markings and procedures will change significantly, e.g. in the case of alcoholic beverages, GTU_01 will cover drinking alcohols rather than perfumes or car washers, as indicated by the content of the current regulation. The changes will cover all GTU codes 01 through 13.

-RO documents (periodic reports from the cash register and internal documents (ECI) cannot be marked with GTU codes. It is irrelevant whether that transaction relates in whole or in part to goods or services covered by GTU codes.

 • Elimination of the symbols "SW" and "EE", the introduction of new designations "WSTO_EE" and "IED"

- EE procedure in the JPK_V7

The EE designation will be only temporarily present in the JPK's registration part for the period July to December 2021 (or for the third and fourth quarters). It shall apply to: intra-Community distance selling of goods which, at the time of commencement of their dispatch or transport, are located in the national territory and the provision of telecommunications, broadcasting and electronic services as referred to in Article 28k of the Law of 11 March 2004 on the tax on goods and services, to non-taxable entities established, habitually resident or habitually resident in the territory of a Member State other than the territory of the territory of the aju. In the june 2021, Q2 and prior periods, these activities were not reported in the JPK V7 registration part for all these activities with this symbol.

- From July 2021, the SW designation ceases to apply.

- The WSTO_EE will apply from January 2022 and will replace the temporary EE designation. It will concern the intra-Community distance selling of goods which are within the national territory at the time of commencement of dispatch or transport and the provision of telecommunications, broadcasting and electronic services as referred to in Article 28k of the Act to non-taxable persons established, habitually resident or resident in the territory of a Member State other than the territory of the country.

- The IED designation refers to the standard part of the JPK file. This is a new symbol that has appeared in connection with the e-commerce package. It will apply to taxable persons carrying out transactions:

 • intra-Community distance sales of goods (WSTO)
 • other than the WSTO supply of goods to a non-taxable person.

Most often this will apply to supplies made within the territory of a Member State, including supplies of goods for 20 years within the territory of the country.

The IED will have to be used by taxable persons operating electronic interfaces, such as online shops, which are not registered for the purposes of IOSS or OSS special procedures in Poland or another EU Member State for which the place of supply is the national territory. This also applies to sales platforms selling low-value goods (up to EUR 150, from third countries) which, as of 1 July 2021, will be responsible for the collection of VAT which do not benefit from special procedures. In the case of these entities, it was considered that the operator itself purchases and sold the goods in Polish, so the IED designation is intended to serve more control purposes.

Źródło zdjęcia: Darmowe zdjęcie z kategorii bank, biznes, bogactwo. (pexels.com)


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe