Biała lista podatników VAT: od 1 lipca 2020 zmiany

news ERP

Nowelizacja ustawy uchwalona 6 maja 2020 r. przewiduje zmiany w dotychczasowych przepisach białej listy oraz rachunków bankowych z nim związanych. Dowiedz się, jakie zmiany w białej liście podatników wchodzą w życie od 1 lipca.

1 stycznia 2020 został wprowadzony zakaz zaliczania do kosztów podatkowych niektórych wydatków, jeżeli zostały one uregulowane na inne rachunki niż te, które znajdowały się w wykazie podatników VAT. Do tej pory jedynym sposobem na unikniecie sankcji za zapłatę na rachunek spoza białej listy było złożenie odpowiedniego zawiadomienia do urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dokonania przelewu. Po nowelizacji ten termin wydłużył się do siedmiu dni, a w okresie stanu epidemii tymczasowo do 14 dni.

Największą zmianą w przepisach białej listy jest jednak brak obowiązku sprawdzania rachunku kontrahenta, jeżeli przelew:

  • Zostanie dokonany z użyciem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment).
  • Zostanie dokonany na rachunki cesyjne lub rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej.
  • Będzie dotyczył faktur dokumentujących WNT import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę

Nowelizacja powala podatnikom PIT i CIT dokonywać płatności na inne rachunki, niż wskazane na białej liście, jeżeli zapłacą je z użyciem mechanizmu podzielonej płatności .

Zmiany obejmują także okres od 1.01.2020 do 30.06 2020. Zatem podatnicy, którzy dokonali płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, ale nie zaliczyli tego wydatku do kosztów podatkowych (brak rachunku na białej liście) mogą dokonać korekty tych rozliczeń.

Płatności na rachunki cesyjne lub tzw. faktoring będzie zwolniony z obowiązku sprawdzenia białej listy pod warunkiem iż podatnik otrzyma od banku, SKOK-u lub podmiotu będącego wystawcą faktury informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe