Jakie zmiany szykuje dla nas fiskus w 2021 roku?

Jak co roku Ministerstwo Finansów przygotowało wachlarz nowych rozwiązań oraz modernizacje już istniejących. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

Zmiany w ryczałcie

Od 2021 roku ryczałt stanie się rozwiązaniem bardziej dostępnym dla podatników. Zawdzięczać to można zmianami dotyczącymi :

 • Limitu przychodów uprawniających do wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania :
Limit dla miesięcznych przychodówLimit dla kwartalnych przychodów
2020202120202021
250 tys euro2 mln euro25 tys euro200 tys euro

 • Zniesienia ograniczenia dla wolnych zawodów takich jak: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie

Obniżone zostały również najważniejsze stawki ryczałtu:

- z 20% na 17 % opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

- z 17% na 15% opodatkowane będą przychody wymienione w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Pozostałe stawki ryczałtu w 2021 roku :

- stawką 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Wcześniej przychody te były wyłączone z VAT.

- stawką 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. Zł opodatkowane będą przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem; świadczenie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)

-stawką 8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów ,wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91). Ponadto, utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą według stawki 8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

- stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian.

od 1 stycznia 2021 r. wynajmujący (np. mieszkanie, dom) będzie mógł wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania przychodów z tego tytułu, z zastosowaniem stawki (8,5% do przychodów do wysokości 100 tys. zł oraz 12,5% powyżej tego limitu) zarówno najmu prywatnego (tak jest obecnie), ale m.in również do przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej.

Zmiany w uldze dla młodych

Od 1 stycznia 2021 roku został poszerzony zakres przychodów uprawniający do korzystania z ulgi dla młodych o:

- przychody z tytułu od odbywania praktyki absolwenckiej

- przychody z tytułu odbywania stażu uczniowskiego

Zmiany w uldze abolicyjnej

Od 2021 roku zmieniają się zasady rozliczania dochodów uzyskanych w państwach, z którymi obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia czyli między innymi w: Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, USA i Rosji (osoby zarabiające za granicą dopłacają zwykle podatek w Polsce).

Wyższy podatek zapłacą ci, którzy:

 • mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli przebywają tu ponad 183 dni w roku lub mają tu centrum interesów życiowych
 • uzyskują dochody podlegające metodzie proporcjonalnego odliczenia
 • płacą za granicą podatek niższy, niż zapłaciliby od takich samych dochodów w Polsce
 • odliczenie 1360 zł nie wystarczy, żeby uniknąć dopłaty.

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 PLN a odliczyć będzie można jedynie 1360 PLN.

Zmiany w formularzach PIT

Nowe wzory formularzy PIT w 2021 r. umożliwią odliczenie darowizn na przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa, uwzględnią również tzw. ulgę na złe długi.

Zmiany w PIT związanych z Covid-19:

Epidemia Covid-19 odbiła się również na zmianie niektórych przepisów związanych z:

- darowiznami na przeciwdziałanie Covid-19

- ze zwolnieniem z podatku od przychodów z budynku

- zwolnieniem w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji epidemiologicznych

- odliczeniem kosztów kwalifikowanych na działalność budowlano- rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania Covid-19

- odliczeniem darowizn sprzętu komputerowego na rzecz oświaty.

Zmiany w podatku VAT 2021 i w podatku akcyzowym

Centralny rejestr podmiotów akcyzowych od 1 lutego 2021

Rejestr ten zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Do ponownej rejestracji w CRPA będą miały wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzy. Będą musiały to zrobić najpóźniej do 30.06.2021 za pomocą nowych formularzy w PUESC.

SLIM VAT

Zmiany w VAT zakładają kilka uproszczeń, takie jak:

- prostsze fakturowanie:

Od 2021 roku faktury korygujące in- minus nie będą wymagały uzyskania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Oznacza to, że podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania VAT należnego już w okresie wystawiania faktury korygującej pod warunkiem, że posiada dokumentację, z której wynikają uzgodnienia warunków transakcji. W tym samym czasie nabywca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego. Zmiany dotyczą również faktur korygującej in-plus, których rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawionej faktury korygującej .

- ułatwienia dla eksporterów

Stawkę 0% do zaliczki eksportowej będzie można stosować pod warunkiem, że wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, a nie - jak do tej pory - 2 miesięcy.

- wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Podatnik będzie mógł wybrać, czy dokona przeliczenia waluty obcej na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT czy według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [PIT] i art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [CIT]).Aby skorzystać z przeliczenia waluty obcej na złote zgodnie z zasadami przeliczenia przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, należy ustalić datę powstania tego przychodu. Moment powstania przychodu określa art. 14 ust. 1c ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Według tych przepisów za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Tym samym czynność, która ma miejsce najwcześniej, wyznacza datę powstania przychodu. Jeśli podatnik wybierze tę opcję będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym ją wybrał (ust. 2b w art. 31a ustawy o VAT). Zaś zgodnie z nowym ust. 2c do art. 31a ustawy o VAT, w przypadku rezygnacji z opcjonalnej metody przeliczenia, podatnik będzie zobowiązany do stosowania dotychczasowych metod przeliczania (określonych w art. 31a ust. 1 lub 2 ustawy o VAT) przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z tej opcjonalnej metody przeliczenia.

- korzyści finansowe takie jak:

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy przy rozliczeniach miesięcznych
 • Podatnik refakturujący usługi noclegowe na inny podmiot odliczy VAT od ich zakupu.
 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł
 • Z rachunku VAT będą mogły być regulowane należności celne oraz kwota podatku na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.
 • Z ustawy o VAT będzie wprost wynikało, że split payment stosujemy, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł, a gdy kwoty na fakturze są w walucie obcej, do przeliczenia stosujemy taki sam kurs jak do ustalenia podstawy opodatkowania

Zmiany w zakresie pakietu e-commerce od 1 lipca 2021

Od 1 lipca podatkiem VAT objęte zostaną zakupy na AliExpress, Wish, Amazon, eBay.

Zmiany obejmują głównie:

- likwidację w UE zwolnienia z VAT od importu małych przesyłek do 22 euro;

- rozszerzenie zakresu transakcji B2C

-nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających sprzedaż towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach do 150 euro oraz dostawy towarów na rzecz konsumentów przy użyciu interfejsu elektronicznego

Zmiany w podatku CIT

1. Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT wg stawki 19%. W związku z czym, od stycznia 2021 zyski spółek komandytowych będą opodatkowane podwójnie :

-od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie)

- od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

Przepisy przewidują zwolnienie dla komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnione będzie 50% ich przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł. Nie skorzystają z niego jednak komandytariusze powiązani z komplementariuszem. Wyłączeni będą między innymi ci, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej. Wspólnicy mogą zdecydować o zastosowaniu nowych regulacji od 1 maja 2021 roku.

Spółki jawne, w których wspólnicy :

- nie są wyłącznie osoby fizyczne

- nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego US odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zyskach

Staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Zwiększenie limitów przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej stawki 9% podatku CIT

Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:

 • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności)
 • mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro)

- jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

3. Wprowadzenie instytucji tzw. Estońskiego CIT-u

Model estońskiego CIT (tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych) to nowoczesny sposób opodatkowania, który:

- promuje inwestycje

- minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Model tego opodatkowania przejawia się głównie w możliwości:

- odroczenia zapłaty podatku do momentu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki,

- braku odrębnej rachunkowości podatkowej

- minimalnym obowiązkom administracyjnym.

Korzystanie z tego rozwiązania będzie dobrowolne i w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy potrwa 4 lata (z możliwością przedłużenia).

To rozwiązanie skierowane do:

 • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł. Kryterium przychodowe spełnia ok. 98% podmiotów,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki, które wszystkie te kryteria spełniają jednocześnie:

 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność),
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne (ułatwienia dla podatników małych, rozpoczynających działalność a także tych, którzy wybiorą nowy system w 2021 r.).

Stawki podatkowe w estońskim CIT:

-25% (obecnie 19%)

-15% dla małych podatników (obecnie 9%).

Stawki te będzie można obniżyć o 5 punktów procentowych (do poziomu 20% i 10%) w zależności od poziomu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych. W praktyce łączne efektywne obciążenie podatkowe dla spółki i udziałowca wyniesie 30% (lub 25% po dodatkowej obniżce) oraz 25% w przypadku małych podatników (lub 20% po dodatkowej obniżce).

4. Regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej

Spółka nieruchomościowa to nowa instytucja prawna. Spółką nieruchomościową jest podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50% aktywów.

Zgodnie z nowymi przepisami spółka nieruchomościowa, której udziały są przedmiotem zbycia, pełni funkcję płatnika zobowiązanego do zapłaty zaliczki na podatek od dochodu zbywcy w wysokości 19% , jeżeli:

- podmiotem zbywającym jest nierezydent (również osoba fizyczna) oraz

-przedmiotem transakcji są udziały dające co najmniej 5% udział w spółce nieruchomościowej.

Spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy posiadający udział w wysokości co najmniej 5% (pośrednio lub bezpośrednio), będący podatnikami, zobowiązani są także do przekazania Szefowi KAS w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – informacji odpowiednio o :

-udziałowcach (w przypadku informacji przekazywanej przez spółki) lub

- o liczbie udziałów (w przypadku informacji przekazywanych przez udziałowców). Informacja ma być przekazywana na ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej.

5. Regulacje dotyczące strategii podatkowej

Niektórzy podatnicy będą zobligowani do publikacji na stronie internetowej oraz do składania w urzędzie skarbowym informacji o swojej strategii podatkowej.

Nowy obowiązek dotyczy:

 • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym
 • podatkowych grup kapitałowych.

Sprawozdanie należy opublikować i przekazać informację do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara do 250 tys. zł.

Pozostałe zmiany w podatkach i opłatach w 2021 roku

1. Opłata cukrowa

Od 1 stycznia 2021 roku producenci słodzonych napojów będą musieli uiszczać tzw. opłatę cukrową. Składać się ona będzie z dwóch części: stałej i zmiennej. Pierwsza wyniesie 0,50 zł na litr w przypadku, gdy zawartość substancji słodzącej nie przekracza 5 g na 100 ml napoju. Druga to 0,05 zł za każdy gram cukru lub słodzika powyżej tej granicy. Z pierwszej opłaty zwolnione będą napoje z zawartością soków owocowych i warzywnych powyżej 20 proc. Dodatkowo za napoje energetyzujące, zawierające na przykład kofeinę czy taurynę, producenci płacić będą dodatkowe 10 gr za litr. Opłacie nie będą podlegać izotoniki.

2. Opłata od tzw. Małpek

Od 2021 roku zacznie też obowiązywać opłata od tak zwanych małpek, czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Będą ją płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Staje się ona wymagana w razie zaopatrywania innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży . Opłatę od małpek należy wnosić za dane półrocze. Opłata wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. W praktyce będzie to:

 • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
 • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
 • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.

3. Podatek handlowy

Podatek handlowy zapłacą sprzedawcy detaliczni, a więc sklepy. Podstawą opodatkowania będzie miesięczna nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. do tego limitu nie wlicza się asortymentu takiego jak: sprzedaż energii elektrycznej, niektórych paliw oraz leków.

Przedsiębiorca po przekroczeniu limitu 17 mln zł w danym miesiącu będzie musiał bez wezwania złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację PSD-1 oraz samemu obliczyć i zapłacić podatek. Ma na to czas do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Ustawa przewiduje dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik zapłaci:

- 0,8 proc. od nadwyżki ponad 17 mln zł, jeśli w danym miesiącu jego przychody nie przekroczyły 170 mln zł lub

-1,4 proc. w przypadku, gdy przekroczy limit 170 mln zł.

4. Opłata mocowa

To danina, która wpłynie na wysokość opłat za prąd zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Opłata mocowa ma zapewnić stałe dostawy prądu. Z opłaty ma być finansowana budowa nowych elektrowni i modernizacja już istniejących. Jak wynika z szacunków, rachunki za prąd mogą wzrosnąć o około 10 zł.

5. Odstąpienie od opłaty targowej

Kolejną zmianą jest zniesienie opłaty targowej od 01stycznia 2021roku. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały prawo ubiegać się o rekompensatę z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

6. Podniesienie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psa

W 2021 wzrośnie wysokość podatku od nieruchomości:

 • do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków mieszkalnych;
 • do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni - podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
 • do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2021 zwiększy się także podatek od posiadania psa. Górny limit wzrośnie i wyniesie 130,30 zł rocznie za jednego psa (obecnie wynosi 125,40 zł).


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe