Nowości Microsoft Teams

2020 jest dla wielu z nas rokiem, w którym nasza praca z uwagi na pandemię przeniosła się do domu. W rzeczywistości jednak, zauważamy, że nie tylko. W praktyce przeniosła się ona na pracę w chmurze.

Możemy pracować z kuchni podczas gotowania, z sypialni nie wstając nawet z łóżka, czy z garderoby, gdzie mamy nasz najlepszy, cichy zakątek, w którym możemy się skupić. Firma Microsoft, chcąc sprostać potrzebom realizowania obowiązków służbowych w czasach COVID19, stale udoskonala swoje produkty. Pamięta również, że ważne jest to, co nastąpi po pandemii. Życie w dużej mierze będzie się opierać właśnie na pracy ONLINE. Stąd nowe funkcjonalności w programie Teams. Teraz możecie nie tylko łączyć się ze swoimi współpracownikami z domu, ale też jednym kliknięciem przenieść się na inne urządzenie przenośne.

Pracujesz przy biurku na laptopie, ale chcesz iść pobiegać z telefonem?

Prowadzisz szkolenie w kuchni, ale chcesz przenieść się do cichej sypialni? Żaden problem! Osoby uczestniczące w spotkaniu nawet nie zauważą, że zmieniłeś swoje urządzenie!

Rok temu Microsoft wprowadził ponad 100 nowych udoskonaleń w aplikacji Teams, by pomóc nam w pracy zdalnej. W stale zmieniającym się świecie potrzebne są nowe ulepszenia.

Niedawno firma wprowadziła tryb wystąpień. Dotychczas tryb prezentacji w aplikacji Teams umożliwiał nam wyświetlanie materiałów, prezentacji czy swojego ekranu innym uczestnikom spotkania. Tryb wystąpień umożliwia nam nie tylko przeprowadzenie spotkania online z naszą prezentacją, ale też równocześnie pokazania nas w dole prezentacji, zupełnie jak podczas wystąpienia na żywo! Dzięki temu inni uczestnicy widzą naszą mimikę twarzy, lepiej odczuwają nasze emocje czy osobowość, a co za tym idzie nasze wystąpienie jest dla nich jeszcze lepiej zapamiętane.

Ekipa Microsoft Teams pracowała też mocno nad usprawnieniem webinarów. Nowe rozwiązania pozwalają na aktywne uczestnictwo osobom z Twojej organizacji, ale też tym spoza niej.

Obecne warunki pracy, mogą też oznaczać, że część osób będzie musiała pracować z biura, a część ze swoich domów, wszyscy uczestnicząc w tym samym spotkaniu. Od teraz to nie problem. Osoby łączące się online, mogą czuć się teraz jak pełnoprawni uczestnicy spotkania. Każdy może być w takim samym stopniu widziany i wysłuchany. Podczas spotkania w Teams możesz wybrać standardowy widok okien uczestników lub wypróbować tła z galerii, przykładowo tło sali konferencyjnej, gdzie każdy siedzi obok siebie.

W zależności od tego czy Twoje spotkanie ma jeden czy dwa ekrany, możesz widzieć uczestników i zawartość spotkania.

Dla zwiększenia efektywności spotkania użyć można mikrofonów i kamery, która automatycznie podąża za prelegentem, ukazując go w centrum ekranu.

Dodatkowo, jak wiemy, gdy jest wielu uczestników spotkania, czasem ciężko usłyszeć kto aktualnie się wypowiada. Dzięki inteligentnym głośnikom do aplikacji Teams w pokoju w aplikacji widoczny jest teraz zapis rozmowy, ukazujący także która osoba aktualnie się wypowiada. Dodatkiem do tego jest możliwość umieszczenia zdjęcia profilowego obok zapisu.

Dzięki obecności czatu w aplikacji, możemy bez przerywania prowadzącemu wymieniać się opiniami, dzielić linkami czy plikami.

Jednym z większych wyzwań było przeniesienie burzy mózgów do świata online. Ciężko jest przenieść kreatywne aktywności do świata online. Dzięki Teams, każdy uczestnik spotkania może korzystać ze wspólnej tablicy do rysowania, na której każdy widzi naniesioną przez inną osobę zmianę. Osobom zebranym w pokoju na żywo umożliwia to ekran (service hub) na którym każdy może rysować bezpośrednio na nim palcem, a wszystko to łączy się z tablicą ukazywaną w spotkaniu online. Zupełnie jakby wszyscy byli w tym samym pokoju.

To wszystko dostępne jest już teraz w aplikacji Teams!

Co z przyszłymi udoskonaleniami?

Pewne jest jedno: będą to spotkania, które umożliwią nie tylko jednorazową rozmowę, lecz wielofunkcyjne spotkanie bez ograniczeń .

Eng:

2020 is, for many of us, the year when our work due to the pandemic moved home. In fact, the world has moved to the cloud work.

We can work from the kitchen while cooking, from the bedroom without even getting out of bed, or from the dressing room, where we have our best, quiet corner where we can focus.

Microsoft is constantly improving its products to meet the needs of people while covid19 pandemic. The company also remembers that what happens after a pandemic is important. Life will largely be based on online work.

Check out the new features in Teams. Now you can not only connect with your colleagues from home, but also move to another mobile device with a single click.

Do you work on a laptop at your desk, but want to go running with your phone?

Do you cook in the kitchen but want to move to a quiet bedroom? No problem! People attending the meeting won't even notice that you've changed your device!

A year ago, Microsoft introduced more than 100 new improvements in Teams to help us work remotely. New improvements are needed in an ever-changing world.

Recently, the company introduced standout mode. Until now, Teams presentation mode allowed us to share content, presentation, or your screen to other meeting participants. Standout mode allows us not only to have an online meeting with our presentation included, but also to show prelegent at the bottom of the presentation at the same time. Just like during a live speech! Thanks to this, other participants see our facial expressions or feel our emotions.

Therefore, our speech is even better remembered for them.

The MIcrosoft Teams team also worked hard to improve webinars. New solutions allow not only people in your organization, but also those outside your organization, to participate actively.

Current working conditions may also mean that some people will have to work from the office and some from their homes. All participating in the same meeting. From now on it's not a problem. People connecting online can now feel like full participants in a meeting. Everyone can be seen and heard . During a Teams meeting, you can choose a standard view of attendees' windows, or try backgrounds from the gallery. For example, the background of a conference room where everyone sits next to each other.

Depending on whether your meeting has one or two screens, you can see attendees and also the content of the meeting, for instance presentation.

To optimize the meeting effect, you can use microphones and a camera that automatically follows the speaker, showing him in the center of the screen all the time.

In addition, as we know, when there are many participants in the meeting, sometimes it is difficult to hear who is currently speaking. With teams smart speaker, you'll now see a transcript of the conversation in the app room, showing which person is currently speaking. What more, you can place your profile picture next to the transcript.

Thanks to the presence of chat in the application, we can exchange opinions, share links or files without interrupting the host.

One of the bigger challenges was moving brainstorming into the online world. It's hard to bring creative activities to the online world. With Teams, each meeting participant can use the same drawing board where everyone see other person's changes on it. For those gathered in a live room, this is abble thanks to a service hub on which anyone can draw directly on it with their finger. It connects to a whiteboard displayed in an online meeting. It's like everyone's in the same room.

It's all available now in Teams!

What about future improvements?

One thing is certain: these will be meetings that will enable not a one-time transaction, but a multifunctional meeting without restrictions

Źródło zdjęć:
macbook pro displaying group of people photo – Free Image on Unsplash
Microsoft Teams wins Enterprise Connect Best in Show award and delivers new experiences for the intelligent workplace – Microsoft Malaysia News Center
Komputer Przenośny Zasobnik - Darmowe zdjęcie na Pixabay


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe