JPK V7– nowa zmora księgowych? Nie dla nas.

Na szczęście wszystkie zmiany w przepisach jesteśmy w stanie zrealizować w naszym systemie, a co najważniejsze korzystanie z naszych rozwiązań jest szybkie i łatwe. Tak samo jest z nowym JPK V7. Nie musisz ślęczeć nad wyliczeniami. Stworzenie JPK V7 to zaledwie parę chwil i gotowe. Myślisz, że to niemożliwe? Przekonaj się.

JPK V7 to nowe rozwiązanie ze strony Ministerstwa Finansów, które zastępuje obowiązek wysyłki deklaracji VAT i pliku JPK VAT wprowadzone 1 października 2020 roku. JPK V7 jest zbiorem danych, który zawiera informacje na temat transakcji zakupu i sprzedaży, poszczególnych kontrahentów. Wyszczególnione zostały w nim wartości, kwoty i stawki podatku VAT. JPK V7 w zależności od zadeklarowanej formy rozliczenia podatku VAT może być:

- miesięczny – obowiązujący plik JPK V7M wysyłany jest co miesiąc; termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni i zawiera część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

- kwartalny- obowiązujący plik JPK V7K wysyłany co miesiąc, termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni; za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną a za trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna obejmuje cały kwartał.

Dzięki jednorazowemu ustawieniu w systemie informacji o tym gdzie dana stawka VAT powinna pojawić się w JPK V7, księgując wszystkie faktury zakupu jak i sprzedaży masz pewność, że tworząc JPK kwoty podstawy jak i wielkości podatku znajdą się w odpowiednim miejscu.

Jak na razie wszystko jasne.

W naszym systemie przewidziana została edycja niektórych pól by móc dokonać odpowiednich zmian w strukturze pliku wpisując np.: ulgę na złe długi czy też wielkość zwrotu podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystko w jednym miejscu.

Na pewno nie obce Ci jest pojęcie atrybutów VAT. Obszerna lista wrażliwych towarów/usług czy też operacji, o których musisz pamiętać w czasie księgowania. Staramy się by jak najmniej pozostawało na twojej głowie i dysponujemy rozwiązaniami które minimalizują ryzyku błędu.

Jeśli do danego zapasu przypiszesz odpowiedni atrybut z grupy GTU będzie on za nim podążał zarówno w czasie księgowania jak i tworzenia JPK V7. Nie musisz każdorazowo ustalać jaki kod GTU dla danego towaru obowiązuje. Czy nie brzmi to sensownie? A może twój kontrahent to jeden z podmiotów powiązanych, o których mowa w art.32 ust.2 pkt 1 ustawy o VAT? Jeśli tak na stałe możesz przypisać takiemu nabywcy atrybut TP, który już go nie opuści😊. Tak samo system postąpi dla transakcji objętych obowiązkiem stosowania metody podzielnej płatności, tzn. gdy spełnione zostaną warunki MPP system sam je rozpozna i ustawi atrybut VAT MPP dla danego księgowania tak byś Ty nie musiał o tym pamiętać. Nie musisz się obawiać jeśli będziesz musiał użyć jakiegokolwiek atrybutu możesz to zrobić a jeśli zapomnisz lub też po fakcie stwierdzisz, że trzeba go dodać świat się nie kończy bo zawsze możesz to zrobić.

Tak więc już wiesz, że dobre ustawienia w systemie skrócą czas pracy i sprawią że stworzenie pliku JPK V7 będzie polegało na 3 szybkich kliknięciach. Najważniejsze jednak, że uchronią Cię od popełniania błędów i wiążących się z tego tytułu sankcji.

Stworzenie JPK V7 w 3 krokach:

  1. Wybierz NOWY
  2. Oblicz i sugeruj to kolejny krok, dzięki któremu system sam wskaże i wyliczy pozycje ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT.
  3. Zatwierdź. To ostatni krok

Prawda że banał? By zakończyć proces należy jeszcze tylko Wyeksportować plik i wysłać go za pomocą strony MF.

Co jeśli okaże się, że gdzieś popełniliśmy błąd? Chcesz stworzyć korektę. Cóż, zaskoczy Cię może fakt, że po skorygowaniu błędu postępujesz dokładnie jak powyżej i tworzysz korektę JPK w tych samych 3 krokach. Jedyne co należy zmienić to cel złożenia.

Księgowość może być szybka i prosta 😊

JPK V7– a new horror of accountant? Not for us.

Fortunately, we are able to implement all the changes in the regulations in our system, and most importantly, the use of our solutions is quick and easy. The same is the case with the new JPK V7. You don't have to woo over the calculations. Creating a JPK V7 is just a few moments away and you're done. Think it's impossible? See it for Yourself

JPK V7 is a new solution from the Ministry of Finance, which replaces the obligation to send vat declaration and JPK VAT file introduced on October 1, 2020. JPK V7 is a dataset that contains information about purchase and sales transactions, individual counterparties. It lists the values, amounts and rates of VAT. JPK V7 depending on the declared form of VAT settlement can be:

- monthly – the applicable JPK V7M file is sent monthly; the time limit for submission by the 25th day of the following month for the preceding month and shall include the registration and declarative part.

- quarterly - valid JPK V7K file sent monthly, deadline of submission up to the 25th day of the following month for the previous month; for the first two months of the quarter contains only the registration part and for the third month of the quarter contains the registration and declarative part, the declarative part of which covers the whole quarter.

By setting up a vat rate in jpk V7 once, when you post all purchase and sales invoices, you can be sure that by creating a JPK, the base amounts and the amount of tax will be in the right place.

So far, all clear.

In our system it is planned to edit some fields in order to be able to make appropriate changes to the structure of the file by entering, for example: relief for bad debts or the amount of VAT refund in accordance with the current regulations. All in one place.

You are certainly no stranger to the concept of VAT attributes.

A comprehensive list of sensitive goods/services or operations that you need to keep in mind when posting. We try to keep as little as possible on your head and have solutions that minimize the risk of error. .

If you assign an attribute from a GTU group to an item, it will follow it both during posting and creating jpk V7. You do not have to determine each time which GTU code for a given item is valid. Doesn't that sound sensible? Or is your counterparty one of the related parties referred to in Article 32(2)(1) of the VAT Act? If so, you can permanently assign a TP attribute to a customer who no longer leaves 😊. The same system will be done for transactions subject to the obligation to use a divisible payment method, i.e. when the conditions of the IRP are met, the system will recognize them itself and set the VAT attribute of the IRP for the posting so that you do not have to bear this in mind. . You do not have to worry if you have to use any attribute, you can do it and if you forget or after the fact you find that you need to add it the world does not end because you can always do it.

So you already know that good settings in the system will reduce the working time and make creating a JPK V7 file rely on 3 quick clicks. The main thing, however, is that they will protect you from making mistakes and from the sanctions.

Making of JPK V7 in 3 steps:

  1. Select NEW
  2. Calculate and suggest this is the next step, thanks to which the system itself will identify and calculate the items of vat purchase and sales records and VAT returns.
  3. Approve. This is the last step

Isn't that a cliché? To complete the process, you only need to export the file and send it using the MF page.

What if we made a mistake somewhere? You want to create a correction. Well, you may be surprised by the fact that after correcting the error you are following exactly as above and creating a JPK correction in the same 3 steps. All that needs to be changed is the purpose of the assembly.

Accounting can be quick and easy 😊

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Opublikowano
arrow_back Poprzednia
apps Zobacz pozostałe