CIT MINIMALNY

CIT (ang.Corporate Income Tax) podatek dochodowy od osób prawnych.

We wrześniu 2021 pojawił się nowy projekt Rządu tzw. Polski Ład, który wprowadza termin CIT Minimalny, czyli nową daninę która będzie opłacana przez spółki, które poniosły w danym roku stratę lub też wykazują niską rentowność.

CIT Minimalny lub tzw. podatek od korporacji dotyczyć będzie:

Podmiotów wymienionych w art. 3 ust 1 ustawy o Podatku dochodowych od osób prywatnych oraz podatkowych grup kapitałowych, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Podatek ten będzie naliczany od przychodów oraz określonych wydatków, więc nie ma charakteru podatku dochodowego.

Wysokość opodatkowania

10%

Podstawa opodatkowania

= kwota odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym

+ koszty finansowania dłużnego przekraczających 30% EBIDTA poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych

+ wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,

poniesionych na rzecz podmiotów

+ powiązanych kosztów nabycia określonych usług albo praw niematerialnych przekraczających 3 mln zł + 5 proc. EBITDA.

Podmioty wyłączone

• podatnicy którzy, rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;

• podatnicy będący przedsiębiorstwami finansowymi (w rozumieniu art. 15c ust. 6 ustawy o CIT);

• podatnicy którzy, w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;

• podatnicy, dla którch wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie mają udziałów w innych podmiotach.

Podatnik kwotę zapłaconego CIT minimalnego za dny rok odlicza od podatku CIT obliczanego na zasadach ogólnych. Pozwoli to uniknąć podwójnego opodatkowania.

W BC za pomocą arkusza kont jesteśmy wstanie szybko uzyskać informację o wysokości zaliczki na dany miesiąc oraz pozostałe miesiące. Narzędziem pomocnym jest arkusz kont. Za ich udziałem możemy policzyć zarówno zaliczkę na CIT, jak i wartość CIT minimalny.

Dominika Młynarska

Specjalista i konsultant ERP


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe